Kontraktsvilkår

Disse generelle vilkårene gjelder for alle som har signert en medlemsavtale ved Havna Frisksenter

1.0 Medlemskontrakt i Havna Frisksenter:
1.1
I det denne kontrakten er undertegnet godtar medlemmet til enhver tid å følge de gjeldende generelle vilkår som gjelder ved Havna Frisksenter. Det er kundens/medlemmets ansvar å oppdatere seg på hvilke generelle vilkår som gjelder til enhver tid. De generelle vilkårene følger norsk lov. Du kan alltid finne de gjeldende generelle vilkårene i resepsjonen og på vår hjemmeside.


2.0 Frysing og gratis trening:
2.1
En kontrakt kan fryses 1-6 måneder ved dokumentert sykdom/skade som gjør at man ikke kan trene (legeattest kreves).Ved frysing blir bindingstiden forlenget i forhold til fryseperiode.


3.0 Havna Frisksenter:
3.1
Foretar adgangskontroll gjennom registrering av medlemskort i resepsjonen eller ved inngangsdør.

3.2
Informasjon som vil bli lagret i Havna Frisksenters medlemsdatabase vil kun benyttes internt.

3.3
Står fritt til å vurdere resepsjonstid eller redusere tilbudet i forhold til bemanning ved helligdager og/eller offentlige fridager.

3.4
Har muligheten til å stanse driften av Havna Frisksenter for kortere eller lengre perioder av årsaker som ligger utenfor bedriftens kontroll.

3.5
Påtar seg ikke ansvaret i forhold til skader av personer eller tap av personlige eiendeler for medlemmet eller gjester av disse som oppholder seg i eller i tilknytning til Havna Frisksenters lokaler.

3.6
Er erstatningsansvarlig ved egen uaktsomhet.

3.7
Gir foreldrene ansvaret for medbrakte barn med mindre barnet er plassert i organisert barnepark og personalet etter avtale skal ivareta barnets sikkerhet. Barn under13 år har ingen adgang i treningssalen.

3.8
Har 24-timers sikkerhetskameraer. Kameraene er i bruk for å ivareta kundens, personalets og treningssenterets sikkerhet, og blir utført i overensstemmelse med personopplysningsloven og datatilsynets retningslinjer.

3.9
Står fritt til å bytte utstyr uten at det innebærer noe grunnlag for oppsigelse.


4.0 Medlemmer forholder seg til:
4.1
Ved signering av kontrakt med 12 måneder binding, er det 12 bindende betalende måneder. Dersom medlemskapet midlertidig blir fryst, eller det er en kampanjeperiode med gratis trening ved innmelding, blir derfor bindingstiden automatisk forlenget i tilsvarende tid som frys/gratisperioden.

4.2
Første betaling for treningsperiode er minimum fra den dato innmelding skjer og ut påfølgende hele måned. Deretter gjelder månedspris som står oppgitt i kontrakten, uavhengig av treningshyppighet. Betaling er den 20. i måneden for påfølgende måned, halvår eller år.

4.3
Manglende betaling/trekk som ikke er registrert i systemet vil føre til purring etter 20 dager. Adgangskortet blir sperret og man har ikke adgang til våre lokaler.

4.4
Man kan ikke avslutte medlemskapet før etter 12 betalende måneder (se pkt. 4.4.1), med mindre man har en avtale uten bindingstid eller unntak pkt. 4.4.2 og 4.4.3.

4.4.1
Oppsigelser har aldri tilbakevirkende kraft. Oppsigelse av medlemskap må skje skriftlig på e-post til Havna Frisksenter. Avtaler kan sies opp med 1 måneds oppsigelse, regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt Havna Frisksenter eller poststemplet. Medlemmet vil ikke under noen omstendighet få tilbakebetalt allerede utførte betalinger for trening.

4.4.2
Unntak fra bindingstid 1: Flyttemelding fra folkeregisteret må forvises før avbrudd av 12 måneders kontrakt kan skje. Nytt bosted må være minimum 30 km unna Havna Frisksenter, og det må være permanent ny adresse. Oppsigelse må skje som i punkt 4.4.1. Dersom det er dokumentert midlertidig adresse, kan man fryse for den perioden.

4.4.3
Unntak fra bindingstid 2: Dersom medlemmet ønsker å avbryte treningen på grunn av helsesituasjon, må medlemmet dokumentere forholdet. Hvis helsetilstanden ikke er vedvarende/kronisk, fryses abonnementet i forhold til perioden det er dokumentert at medlemmet ikke kan trene. Ved graviditet kan medlemskapet fryses i inntil 2 måneder. Ved vedvarende/kronisk dokumentert sykdom fra lege kan avtalen sies opp også innenfor bindingstid på samme måte som i pkt. 4.4.1.

4.4.4
Dersom levert dokumentasjon på flytting/legeerklæring er tilbakedatert, vil den ikke være gjeldende før leveringsdato på Havna Frisksenter. Medlemmet vil ikke under noen omstendighet få tilbakebetalt allerede utførte betalinger ved dokumentasjon på flytting/sykemelding.

4.5
Adgangskortet er personlig og kan ikke benyttes av andre enn den kortet står registrert på.

4.5.1
Det er ikke lov å ha med venner uten gyldig treningskontrakt inn på senteret.

4.5.2
Brudd på pkt. 4.5 og 4.5.1 fører til at medlemmet som kortet står registrert på, bøtelegges med 1000 kr, samt står ansvarlig for skade av personer, hærverk og tyveri som følge av dette. Medlemmet som kortet står registrert på belastes for økonomisk tap som følge av brudd på pkt. 4.5 og 4.5.1. Medlemmet vil i tillegg miste rett til å trene utenom bemannet åpningstid. 

4.6
Det er kundens ansvar å oppdatere seg på Havna Frisksenter sitt reglement. Reglene er tilgjengelig i resepsjonen og/eller på hjemmesiden. Vi vil ta kontakt med kunder som ikke følger våre regler.

4.6.1
Ved brudd på pkt. 4.5, 4.5.1 og 4.6 har Havna Frisksenter rett til å sperre kortet til medlemmet og si opp avtalen med umiddelbar virkning.

4.7
Har medlemmet blitt avvist av sentret på grunn av reglementsbrudd i pkt. 4.5, 4.5.1,4.6 og 4.6.1, må påfølgende trekk den 20. i måneden betales. Medlemmet vil ikke under noen omstendighet få tilbakebetalt allerede utførte betalinger for trening.

4.8
Styret i Havna Frisksenter kan ende kontrakten og sperre kortet til medlemmet på dagen dersom han/hun bryter norsk lov og/eller kan påvirke virksomheten i negativ retning. Medlemmet vil motta en forklaring fra styret om hvorfor kortet er sperret og medlemskapet avsluttet, i tillegg til en henvisning til dette punktet i kontrakten. Påfølgende trekk den 20. i måneden må betales etter at kunden er utestengt. Medlemmet vil ikke under noen omstendighet få tilbakebetalt allerede utførte betalinger for trening ved regelbrudd i dette punktet. Ved beviselig økonomisk tap der det er henvist til dette punktet, må kunden betale beløpet i sin helhet.


5.0 Doping:
5.1
Som medlem av Havna Frisksenter tar du avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk, besittelse og salg av doping bryter norsk lov og utgjør vesentlig mislighold av medlemsavtalen. Havna Frisksenter har rett til å avslutte avtalen med øyeblikkelig virkning og vil vi følge prosedyrene som er forklart i pkt. 4.8. Vi henviser til Antidoping Norge sine regler og gjeldende dopingliste. Påfølgende trekk den 20. i måneden må betales etter at kunden er utestengt. Medlemmet vil ikke under noen omstendighet få tilbakebetalt allerede utførte betalinger for trening. Ved økonomisk tap må kunden betale beløpet i sin helhet.

6.0 Medlemskap i Havna Frisksenter:
6.1
Medlemskap i Havna Frisksenter kan søkes av myndige personer som ikke har noe utestående fra tidligere medlemskap.

6.2
Etter bindingstidens utløp er avtalen løpende inntil medlemmet sender en skriftlig oppsigelse iht. pkt. 4.4.1.

6.3
Havna Frisksenter kan ikke garantere ledig plass på gruppetimer der tilgangen er begrenset.

6.4
Ved oppfølging av PT i forbindelse med ny kontrakt må man forholde seg til gjeldende venteliste og Havna Frisksenter kan ikke garantere at man får veiledningen før vi har kapasitet til det. PT-timer som ikke er brukt innen bindingstiden bortfaller. I forbindelse med familiekontrakter kan foresatte overdra en av sine PT-timer til sitt barn.

6.5
Medlemmet er selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bank for automatisk trekk i forhold til medlemsavtalen, pris og hyppighet i kontrakten.

6.6
Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, sendes inkassovarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan Havna Frisksenter  kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling.

6.7
Dersom medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

7.0 Medlemmets ansvar:
7.1
Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med Havna Frisksenter sitt reglement når det gjelder sikkerhet og trivsel. Disse reglene er tilgjengelige på hjemmesiden og/eller i resepsjonen.

7.2
Informere Havna Frisksenter om endring i opplysninger for betaling av månedlige trekk, eller annet avtalt vederlag som f.eks. navn, adresse og telefonnummer.

8.0 Personopplysninger og markedsføring:
8.1
Medlemmet samtykker i at Havna Frisksenter lagrer og bruker opplysninger om medlemmet og lagrer treningshistorikk for en periode på 1 år. Medlemmet kan hente ut statistikk om ønskelig og kan også kreve dette slettet.

8.2
Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Medlemmets samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling. Medlemmer med bedriftsavtale samtykker til at bedriften får utlevert oppmøtestatistikk. 

8.3
Ved inngåelse av medlemsavtalen innhentes samtykke fra medlemmet til at Havna Frisksenter kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor medlemmet, for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, iht markedsføringsloven § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte Havna Frisksenter.


9.0 Angrerett:
9.1
Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi en skriftlig melding til Havna Frisksenter innen 14 dager etter inngåelse av medlemskapet, jf. angrerettlovens § 11. Dette gjelder kun dersom medlemskapet er inngått ved kjøp over nett.

10.0 Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri:
10.1
Ved oppbevaring av personlige eiendeler på senteret, må Havna Frisksenter- medlemmer benytte skap med egen lås.

10.2
Glemmer medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på Havna Frisksenter etter tidspunkt for resepsjonens stengetid, har Havna Frisksenter rett til å bryte opp medlemmets lås og oppbevare eiendelene. Om medlemmet ikke henter de gjenglemte eiendelene innen 14 dager, har Havna Frisksenter rett til å kaste disse.

10.3
Havna Frisksenter er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av medlemmets personlige eiendeler som medlemmet tar med seg til Havna Frisksenter, med unntak av tilfeller der Havna Frisksenter kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet.

11.0 Fritaksgrunner, lovvalg og tvist:
11.1
Havna Frisksenter er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor Havna Frisksenter sin kontroll og som Havna Frisksenter ikke kunne forutse eller overvinne følgene av.

11.2
Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

11.3
Tvister mellom medlemmet og Havna Frisksenter skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Vesterålen tingrett som verneting.

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Nettside levert av ibooking.no.

Foto: Trond K. Johansen trondkj@gmail.com